Ventilatieverslaggeving

Voor dossiers met bouwaanvraag vanaf 2016 is het verplicht om naast de EPB- verslaggever ook een ventilatieverslaggever aan te stellen. Bij beperkte renovaties is dit niet van toepassing maar wel bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties.
Deze verplichting werd ingevoerd omwille van de gebrekkige kwaliteit van de ventilatie installaties in residentiële bouwprojecten. Door de implementatie van deze wetgeving wenst men meer aandacht te besteden aan de alle aspecten van de installatie, zoals dimensionering van de kanalen, akoestische kwaliteit, inplanting, onderhoud, …

Ventilatie ontwerp

Op basis van het gekozen ventilatiesysteem wordt een ontwerp gemaakt van het systeem met aanduiding van de leidingen, verluchtingsmonden, roosters, debieten, …
Dit plan stelt de bouwheer in staat om vanaf het begin van de werken rekening te houden met alle aspecten van het ventilatiesysteem (bv is er voldoende ruimte voor kanalen, is de impact van het ventilatiesysteem op de ruwbouw bekeken, ..)

Ventilatieverslaggeving toevoer, doorvoer en afvoer

De ventilatieverslaggever controleert ter plaatse of de uitvoering overeenkomt met de opgelegde eisen die vastgelegd werden in het ventilatie ontwerp.

Ventilatieverslaggever mechanische debieten

De installateur van de ventilatie meet de debieten per lokaal en geeft deze door aan de EPB-verslaggever die de gegevens verwerkt in de EPB-aangifte.

Ventilatieprestatieverslag

Na controle van alle kenmerken van het ventilatiesysteem en meting van de debieten wordt een prestatieverslag opgemaakt dat alle kenmerken beschrijft van het geïnstalleerd ventilatiesysteem.